Skip to main content

Trosbekjennelse

Jesus på seg verdens synd og sonet din og min straff, slik at hver den som tror skal bli gjort rettferdige fremfor Gud. Hva du trenger å gjøre for å komme til himmelen er å bli født på ny (Joh 3, 1-8). Du må omvende deg (snu deg bort i fra synd og rette ditt blikk mot Gud) og stole på Jesus.

Du har vel ikke gjort så mye galt sier du kanskje? Har du noen gang fortalt en løgn? Hva kalles du da? En løgner? Har du noen gang tatt noe som ikke tilhørte deg, samme hvor ubetydelig det var? Hva kalles du da? En tyv? Jesus sa at hver den som ser på et menneske av lyst, har vært utro i sitt hjerte. Har du noen gang sett på et annet menneske med lyst? Da har du begått utroskap i ditt hjerte.

Med vår egen bekjennelse er vi både løgnere, tyver og har begått utroskap i våre hjerter. Det var kun tre av de ti bud. Ingen av oss kan si at vi ikke har syndet imot Gud. «Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike» (1 Kor 6, 9-10).

Det finnes ingen andre veier å komme til Gud utenom ved Jesus. Jesus sier selv at Han er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til hans Far i himmelen uten gjennom ved Ham. Er du ikke født på ny, så vil du ikke se himmelen. Du vil bli dømt for all din synd og møte et evig helvete. Født på ny blir du kun når du helhjertet omvender deg og tror på Jesus av hele ditt hjerte.

Bibelen
Bibelen er Guds Ord. Den er skrevet av hellige Guds menn, som var drevet til det av Den Hellige Ånd. Han gav dem kraft og visdom til å fremstille Guds tanker i et menneskelig språk. (2 Pet 1, 21; 2 Tim 3, 16)

Treenigheten
Treenigheten er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Treenigheten er én Gud og ikke flere Guder. Alle eksisterer til samme tid og er tre atskilte personer, men likevel én Gud.  (Jes 44, 6,8; 45, 5; 1 Mos 1, 26-27; 3, 22; Matt 3, 17; 28, 19; Luk 10, 35; 2 Kor 13, 14).

Gud
Gud er kjærlighet (1 Joh 4, 8). Gud er trofast (Sal 117, 2). Gud er sannhet (Jer 10, 10). Gud er usynlig (1 Tim. 1, 17). Gud er evig (Sal 90, 2). Gud er hellig (Jes 6, 3). Gud er lyset (1 John 1, 5). Gud er vis (Rom 16, 27). Gud er allmektig (Jer 32, 17). Gud har ingen jordlig skikkelse (5 Mos 4, 15-17). Gud er én (1 Kor 7, 6). Gud er barmhjertig (Dan 9, 9). (Sal 86, 5). Gud vet alt (1 Joh 3, 20). Gud er overalt (Sal 139,7-12). Gud er ufattelig (Rom 11, 33). Gud hater ondskap (Sal 5, 5-6). Gud er skaperen (Jes 40, 12). Gud lønner den som søker ham (Heb 11, 6). Gud er nådefull (Jak 5, 11)

Jesus
Jesus Kristus er Guds Sønn. Han er Ordet som ble menneske. Han er både menneske og Gud. Han har en todelt natur. En person, men to naturer. Han er ingen engel, men den førstefødte. (Fil 2, 5-11; Kol 2, 9; 1 Tim 3, 16; Hebr 1, 5-13; Joh 1, 1-3, 14). Se også: Hvordan kan Jesus være Gud hvis han også er den førstefødte?

Den Hellige Ånd
Den Hellige Ånd er den tredje personen i treenigheten. Alle kristne som er født på ny har Den Hellige Ånd.

Dåp
Dåpen er en lydighet og samvitighetspakt med Gud. Den gir ikke frelse, men viser til verden at man vil følge Jesus. Vi blir gjort rettferdig for Gud ved tro alene, ikke ved dåp. Dåpen er et troende valg. (Rom 3, 28-30; 4, 3; 5; 5, 1; Gal 2, 16;-21; Fil 3, 9 og Apg 10, 44-48).

Barnedåp
Barnedåpen gir ingen frelse, men det er en velsignelse. Bibelen forteller at den som skal bli døpt må ha en personlig tro. Dette har ikke de små barn. (Matt 19,13-15; Mark 16, 16; 2 Sam 12, 18-24).

Frelsen
Frelsen er av nåde. Det er ikke noe vi kan gjøre oss fortjent til gjennom gode gjerninger. Det er en gave i fra Gud. Frelsen er gjennom Jesus Kristus. (Joh 3, 16; Rom 3, 20; Ef 2, 8-9). For å bli frelst må du omvende deg fra synd og stole på Jesus.

Helvete
Helvetet er fortapelsen. Fortapelsen er dødsriket. Det er et sted med evig pine i total adskillelse fra Gud. Det er stedet sjelen havner når du ikke har tatt imot Jesus som din Herre og Frelser. Bibelen forkynner at det er et helvete for en hver som med vitende og vilje forkaster Jesus som sin frelser. De som har tatt imot Jesus, kommer til paradiset. Der skal de være inntil de tar del i den første oppstandelsen. Når dommens dag (Åp 20, 11-15) kommer, så vil dødsriket bli kastet i ildsjøen. I samme kapittel står det at Der skal de pines dag og natt i all evighet. (Matt 13, 41-42; Matt 5, 29; Matt 5, 22; Luk 16, 22-25).

Kvinnelig eldste og pastor
Det er ingen tvil om at mange kvinner kan gjøre en bedre jobb i menigheten enn en mann, men likevel er det ikke hvor flink man er i menigheten det handler om. Gud har skapt en orden i menigheten hvor mannen er kvinnens hode, likeså Jesus er mannens hode. En eldste må det ikke være noe å utsette på: Han skal være én kvinnes mann (Tit 1, 6). I nystartede menigheter og der det er ingen mann som kan ta på seg oppgaven som eldste eller pastor, så kan en kvinne tre frem i rollen som pastor eller eldste. Så snart der er en mann som er moden nok til å ta autoritet over menigheten, bør kvinnen fratre i sin stilling slik at menighetens orden kan gjenopprettes (1 Tim 2, 11; 1 Kor 11 ,3; Ef 5, 22)

Tienden
Bibelen forteller oss at vi skal gi. Ikke gi fordi et lovbud forteller oss det, for det finnes ikke lenger, men vi skal gi etter vår evne etter som vårt hjerte forteller oss det. Noen evner å gi mer, andre evner å gi mindre, for «Gud elsker en glad giver».

Tienden handler om at «enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.» (2 Kor 9, 7) for «vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet, lever av tempelets inntekter, og at de som tjener ved alteret, får sin del av det som ofres på alteret? På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet.» (1 Kor 9, 13-14).

Det står ikke at Gud forbanner den som ikke gir. Det stod heller ikke at vi stjeler fra Herren, men det står skrevet at Herren elsker en glad giver. Det er en velsignelse å kunne gi, men velsignelsen er ikke at man får velstand og helse tilbake. De som kan gi, gjør det fordi at de har økonomisk anledning til det, slik at de som har overflod hjelper de som ikke har det.