Skip to main content

Personlighet kan beskrives som stabile tendenser i hvordan individer betrakter, forholder seg til og tenker på omgivelsene og seg selv, som viser seg i et bredt spekter av sosiale og personlige sammenhenger. Bibelen har en klar dekning for at Den Hellige Ånd er en person i treenigheten.  Vi snakker da ikke om en person slik vi mennesker er. Gud manifesterer seg gjennom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Ikke tre guder, men en Gud.

1. Den Hellige Ånd: Person i skriften

Han

6 Han er den som kom med vann og med blod, Jesus Kristus – ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og Ånden selv er vitne, fordi Ånden er sannheten.
1 Joh 5, 6

11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil.
1 Kor 12, 11

Talsmannen

26 Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.
Joh 14, 26

Vitneren

16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. 17 Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham; så skal vi også få del i herligheten sammen med ham.
Rom 8,16


2. Den Hellige Ånd: Samme nivå med Gud

19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn
Matt 28,19

13 Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!
2 Kor 13,13

4 Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt,  5 én Herre, én tro, én dåp,  6 én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.
Ef 4,4-6

16 Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. 17 Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. 18 Og alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens Ånd.
2 Kor 3, 16-18

3. Den Hellige Ånd: har flere navn

Guds Ånd og Kristi Ånd

9 Men dere er ikke i den syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til.
Rom 8, 9

Fars Ånd

20 For det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd taler gjennom dere.
Matt 10,20

Sannhetens Ånd

16 Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere.
Joh 14, 16-18

Herrens Ånd

39 Da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig sin reise.
Apg 8, 39

4. Den Hellige Ånd: Har følelser, bevissthet og snakker

Blir krenket

10 Men de viste bare trass og krenket hans Hellige Ånd. Så snudde han om og ble deres fiende, han kjempet selv imot dem.
Jes 63, 10

Har sorg

30 Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til forløsningens dag.
Ef 4, 30

Har kjærlighet

30 Jeg ber dere, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved den kjærlighet som Ånden gir: Kjemp sammen med meg ved å be for meg til Gud.
Rom 15, 30

Har vilje

27 Og Gud som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for det Ånden ber om for de hellige, er etter Guds vilje.
Rom 8,27

Snakker

2 Gjennom meg taler Herrens Ånd, hans ord er på min tunge.
2 Sam 23, 2

29 Da sa Ånden til Filip: «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den.»
Apg 8, 29

19 Peter tenkte fremdeles på synet da Ånden sa til ham: «Her er tre menn som spør etter deg.
Apg 10, 19

12 Ånden sa til meg at jeg skulle dra sammen med dem uten å nøle. Disse seks brødrene reiste også med, og vi gikk inn i mannens hus.
Apg 11, 12

Se Apg 13, 2; 21, 11; 28, 25-26; 1 Tim 4, 1; Heb 3, 7-8; Åp 2, 7; 2, 11; 3, 6, 13, 22; 14, 13; 22, 17;

Han vet

11 Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud.
1 Kor 2, 11

Viser forståelse

28 Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene…
Apg 15, 28

Blir bedraget

3 Da sa Peter: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den hellige ånd og stikke til side noe av det du fikk for jordstykket ditt?
Apg 5, 3

Settes på prøve

9 Da sa Peter til henne: «Hvordan kunne dere bli enige om å sette Herrens Ånd på prøve? Hør skrittene utenfor døren. Nå kommer de som har gravlagt mannen din; de skal bære ut deg også.»
Apg 5, 9

Setter tilsynsmenn

28 Ta vare på dere selv og på hele den flokken som Den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for! Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod.
Apg 20, 28

Er vitne

32 Vi er vitner om alt dette, vi og Den hellige ånd som Gud har gitt dem som er lydige mot ham.»
Apg 5, 32

Blir stått imot

51 Stivnakket er dere, uomskåret både på hjerte og ører! Alltid står dere Den hellige ånd imot, som deres fedre, så også dere.
Apg 7, 51

5. Den Hellige Ånd: Lærer, ber, leder og gir liv

Læreren

26 Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.
Joh 14, 26

12 For Den hellige ånd skal lære dere i samme stund hva som må sies.»
Luk 12, 12

Går til forbønn

26 På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord.
Rom 8, 26

Han leder

1 Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen.
Matt 4, 1

Gir liv

63 Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv.
Joh 6, 63

Fyller oss

4 Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre tungemål etter som Ånden ga dem å forkynne.
Apg 2, 4

6. Den Hellige Ånd: Har en form

Due

16 Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due.
Matt 3, 16

7. Den Hellige Ånd: forskjellig

Gjør levende

63 Det er Ånden som gjør levende; her kan mennesket intet utrette. De ord jeg har talt til dere, er ånd og liv.
Joh 6,63

Blir spottet

31 Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt.
Matt 12, 31

Kan bli døpt i Den Hellige Ånd

8 Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»
Mark 1, 8

Blir gitt

34 Han som Gud har sendt, taler ord fra Gud, for Gud gir Ånden i fullt mål.
Joh 3, 34

Blir mottatt

22 Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd.
Joh 20, 22

Hindrer

6 Den hellige ånd hindret dem i å forkynne Ordet i Asia; derfor fortsatte de gjennom det frygiske og galatiske området.
Apg 16, 6

Utforsker

10 det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.
1 Kor 2, 10

Er sannheten

6 Han, Jesus Kristus, er den som kom gjennom vann og blod – ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og Ånden selv er vitne, fordi Ånden er sannheten.
1 Joh 5, 6

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply