Skip to main content

Predestinasjon er læren om at Gud på forhånd har utvalgt hvem som skal bli frelst. Siden Gud er allvitende, er utenfor tid og rom, så vet Han også på forhånd hvem i fremtiden som kommer til å bli frelst. Disse er Hans utvalgte.

«Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans Sønns bilde, så han skulle være den førstefødte blant mange søsken. Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også erklært rettferdige, og dem som han har erklært rettferdige, har han også gitt herlighet.» (Rom 8, 29—30)

«I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus.» (Ef 1, 5)

«I ham har vi også fått del i arven, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje.» (Ef 1, 11)

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Join the discussion 2 Comments

 • Olav Fjærli sier:

  Blir man «predestinert til frelse»? Svaret er vel både ja og nei, alt etter hva man legger i begrepet «predestinasjon». Her har du kun sitert 3 skriftsteder. Vi kunne dermed konkludert med at «ved to eller tre vitners utsagn skal enhver sak stå fast» og dermed var vi ferdige med dette spørsmålet. Men er det virkelig så enkelt?

  Opp gjennom tidene har «store mennesker», det vil si mennesker som har hatt mye å si for utformingen av den vestlige kirkes dogmer, bekjent seg til troen om predestinasjon. Man mener altså at Gud på forhånd har bestemt hvilke mennesker som skal bli frelst, helt uavhengig av deres egne valg og handlinger. Slike mennesker vil på et eller annet tidspunkt omvende seg til kristendommen uansett, fordi dette er forutbestemt.

  Et overfladisk bibelstudium, spesielt der deler av Bibelen regnes som uvesentlige og utelates, kan kanskje gi dette inntrykket. Men er det egentlig slik Gud er? Har han bare utvalgt noen få mennesker til å tro på seg og bli frelst, mens de resterende millioner og milliarder er «skapt for å gå fortapt»? Er dette noe vi kan forvente fra en kjærlig Gud? Er det noen som er utvalgt framfor andre?

  Guds ord forteller åpent og tydelig: «Men dere skal vite at Herren har utvalgt seg den gudfryktige!» (Salme 4:4). Han har ikke behandlet menneskene forskjellig, eller bestemt hvem som skal få leve som ved lotteri. «Gud gjør ikke forskjell på folk» (5 Mosebok 10:17 og Romerne 2:11). Gud utvelger seg den som frykter Ham, den som sier ja til Hans frelsestilbud, den som åpner hjertet når Han banker på og slipper Ham inn med Hans legende nåde. Det var dette som var bestemt fra begynnelsen, ikke ditt og mitt valg!

  Guds utvelgelse kommer altså ikke FØR vår respons, den kommer ETTER. Det er våre egne valg som teller, Gud har gitt hvert eneste menneske det samme tilbudet, og dersom vi velger Hans side, kan Han trygt regne oss blant sitt utvalgte folk.

  Paulus skriver i Efeserbrevet «For i ham (Kristus) har han (Gud) utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.»

  Gud har altså predestinert oss i Kristus. Men det er vårt frie valg om vi sier ja til Jesus. Dette valget gjelder alle mennesker, ikke bare noen bestemte.

  Gud utvalgte seg en ætt i Kristus. Men det er opp til oss om vi tar imot frelsens gave og BLIR denne ætten. Men frelsens gave er et tilbud til alle.

  Slik eg ser det handler ikke «predestinasjon» i Bibelen om noe som kommer til å skje uansett (predeterminisme), men det handlar om det vi er skapt til, det mål som er lagt for oss. Det står at Gud har «på forhand bestemt oss til å bli likedannet med hans Sønns bilde.» Dette handler altså om at Gud har skapt mennesket, og at det er vårt mål i livet å bli lik Kristus. Vi kan si at toget som går fra Oslo i kveld er predestinert til å komme til Bergen i morgen tidlig. Men det betyr ikke at toget ikke kan spore av. Synd i Bibelen betyr jo å «bomme på målet.»

  «For så har Gud elsket verden at han sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» (Johannes 3:16-17)

  Det er tydelig at dette er Guds gave til ALLE mennesker, ikke bare noen forhåndsutvalgte. Men Guds utvelgelse skjer ETTER at vi gir respons på frelsens gave.

  Jeg sier ikke at du ikke lærer det samme som jeg skriver her. Men ordet «predestinasjon» er forbundet med mye strid og fordømmende tankegods gjennom menighetens historie. Derfor fant jeg det nødvendig å skrive dette, for å klargjøre hvor den evangeliske linje går i forhold til dette med forutbestemmelse.

 • Kay sier:

  Meget bra

Leave a Reply