Skip to main content

De er alle enige om at det var Her­rens ånd som talte gjennom dem, og at det ikke var deres eget verk.

David sier: «Gjennom meg taler Herrens Ånd, hans ord er på min tunge. Israels Gud har talt,» (2. Sam. 23, 2–3). Profeten Esekiel sier: «Herrens ord kom til meg» (Esek. 27, 1 og 33, 23). På lignende måte taler flere av profetene (Jes. 45, 11. Jer. 16, 9).

Apostelen Peter sier: «Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.» (2. Pet. 1, 20–21). Og atter: «Denne frelse var det profetene grunnet på og utforsket, da de profeterte om den nåde dere skulle få. De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ånd, som var i dem, siktet til, og hvordan den tiden ville bli. Ånden vitnet om hvordan Kristus skulle lide og deretter opphøyes i herlighet.» (1. Pet, 1, 10–11). Videre sier han: «Det var jo ikke oppdiktede sagn vi holdt oss til da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet.» (2. Pet. 1, 16). Og igjen: «Det ble da åpenbart for dem at det ikke var seg selv de tjente med sitt budskap, men dere. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den Hellige Ånd, som er sendt fra himmelen. Dette er ting som selv engler gjerne vil se inn i.» (1. Pet. 1, 12).

Apostelen Paulus sier: «Jeg sier dere, brødre: Det evangelium jeg har forkynt, er ikke menneskeverk. Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske, men ved at Jesus Kristus åpenbarte seg for meg.» (Gal. 1, 11. 12). – «For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har gitt videre til dere» (1. Kor. 11, 23). – «som ble kunngjort for meg i en åpenbaring. Jeg har ovenfor skrevet ganske kort om dette, og når dere leser det, kan dere skjønne hvilken innsikt jeg har i Kristi hemmelighet.» (Ef. 3, 3–4).

Apostelen Johannes sier, særlig med hensyn til Åpenbaringens bok, men det gjelder også alt Guds ord: « Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok; 19 og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok. » (Åp. 22, 18–19).

Kilde: T.B. Barratt

Thomas Ball Barratt

Author Thomas Ball Barratt

Thomas Ball Barratt (født 22. juli 1862 i Albaston i provinsen Cornwall, England. døde 29. januar 1940 i Oslo) var en norsk, kristen forkynner, pastor og leder. Han brakte pinsevekkelsen, eller åndsdåpen, som den ble kalt, til Norge og Europa i 1906. Han var først metodistprest, men brøt senere med metodistene og etablerte pinsebevegelsen i Norge.

More posts by Thomas Ball Barratt

Leave a Reply