Skip to main content

Ja, alle som har blitt født på ny har DHÅ i seg (Joh 3, 1-8). Uten DHÅ skjer det ingen forvandling. Med DHÅ blir vår tro levende. Han er talsmannen som åpenbarer (Joh 14, 26) og tar bort sløret (2 Kor 3, 16-18). Han vitner om at du er Gud barn (Rom 8,16) og Han går til forbønn for oss (Rom 8, 26). Han viser deg hva som er synd. Herren sier: «Jeg vil gi mine lovbud i deres hjerter og skrive dem i deres sinn.» (Hebr 8, 10; 10, 16). Han er den som gir liv (Joh 6, 63).

Enkelte forkynner at frelste ikke mottar den DHÅ før man blir åndsdøpt med tungtale som tegn, men dette strider imot Rom 8, 9, der det står: «Men dere er ikke i den syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til.»

Uten DHÅ hører vi ham ikke til.

Men se så hva det er skrevet i Ef 1, 13-14: «I ham er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham er dere blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovt, 14 og som er pantet på vår arv, inntil forløsningen kommer for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet.»

DHÅ er seglet på frelsen for alle som tror.

Å bli frelst og å bli åndsdøpt to vidt forskjellige ting. Begge har DHÅ, men på forskjellige måter. I åndsdåpen har DHÅ fått anledning til å fylle dem som en levende personlighet og gjennomstrømme hele deres vesen og liv.

Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der støtte han på noen disipler 2 og spurte dem: «Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen?» Men de svarte: «Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd.» «Hva slags dåp er dere døpt med?» spurte han. De sa: «Johannes’ dåp.» Da sa Paulus: «Johannes døpte med omvendelsens dåp, men sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, og det er Jesus.» De hørte på dette og lot seg døpe til Herren Jesu navn. Da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte. Det var omkring tolv menn i alt.
Apg 19, 1-7

Vers 2 henviser til Joh 7, 37-39: «På den siste dag i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte: «Den som tørster, la ham komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann.» Dette sa han om den Ånd de som trodde på ham, skulle få. For Ånden var ennå ikke kommet, fordi Jesus ennå ikke hadde fått del i herligheten.»

De hadde ikke hørt om DHÅ. Ånden var ennå ikke kommet da disiplene kom til troen. Når den så var kommet, fikk de alle DHÅ i seg. Det var likeså DHÅ som kom over dem da Paulus la hendene på dem. Da mottok de åndsdåpen. Når man blir åndsdøpt, blir man utrustet til tjeneste for Gud med tungetale som tegn og nådegaver.

Hør så hva pinseforstander Werner Skibsted sier om åndsdåpen i sin bok Åndens Dåp:

Forsåvidt er det ikke en erfaring som i sitt vesen er fremmed for den frelste. Det er den samme Ånd vi mottar i Åndsdåpen, som den vi fikk meddelt i gjenfødelsen bare at vi mottar Ham i så meget sterkere og overflødigere grad; men selve oplevelsen av denne velsignelse er vidt forskjellig fra gjenfødelsesoplevelsen deri at den er en så meget mere mektig og markert oplevelse .

Pastor Lewi Pethrus (Stockholm) sier i boken «Gud med oss» i sin preken «Åndens dåp» bl. a.:

«At Åndens dåp ikke er samme erfaring som gjenfødelsen, det viser Skriften tydelig. Det finnes dem som mener at det er så. Hvor disse finner støtte for sin opfatning i de Hellige skrifter, vet jeg ikke. Jeg predikte på et sted for en tid siden og talte om Åndens dåp, og der var noen som var vennlig nok til, efterat je.g hadde sluttet å tale, å stå op og å beriktige min tale og si at når man er blitt gjenfødt, så har man fått Den Hellige Ånd.

Jeg vet ikke hvad det skal tjene til å trøste folk på denne måte, når man kan få mere av Den Hellige Ånd ogg behøver mere. Men det finnes dem som mener at de har fått nok. Gud vil at vi skal takke Ham for hvad vi har fått.

Er vi blitt født på ny, så skal vi prise Ham for det, men vi behøver utrustning for å kunne leve det nye liv i dets fylde og overflod, og for å kunne få kraft til å tjene Gud. For å få denne utrustning, trenges en dåp i Den Hellige Ånd og ild, som det nye testamente fremholder.

Jeg ønsker at Gud ved sin nåde må få rense bort fra våre hjerter villfarelsen om at Åndens dåp og gjenfødelsen er samme sak. For en farlig villfarelse er det. Vet dere hvorfor den er så farlig? Jo, den er farlig på to måter. Først og fremst kan den dra mennesker ned i fullstendig fortvilelse, om du sier at ingen er født på ny som ikke har gjort den samme erfaring som dem som var med på pinsedagen og fikk denne underfulle erfaring.

Da dømmer man jo livet av de kristne som ikke har denne erfaring som oplevdes på pinsedagen. Jeg tror at det finnes mange som har livet i Gud, ennskjønt de ikke har fått Åndens dåp og talt i tunger som på pinsedagen. Det går an å være født på ny, men enda ikke vært døpt i Den Hellige Ånd.

Den er gjenfødt som tror på Jesus, for det er skrevet at den som tror, er gått over fra døden til livet. Takk og pris din Gud for at du er født på ny og er en medborger av Guds rike. På den annen side er denne villfarelse forferdelig farlig, av den grunn at når mennesker er født på ny, så kan de slå sig til ro med dette og mene at de har alt, og at det ikke finnes noe mere å søke efter, og det er derfor vi har alle disse lunkne menigheter av kristne i verden.

Man slår sig til ro og sier at man blev åndsdøpt da man blev gjenfødt. Men da taler man tvert imot Guds ord .»

Anbefalte artikler:

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply