Skip to main content

Disse demonene mistet derfor sin posisjon rent fysisk blant menneskene, men opererer som ånder fra den dagen av. Derfor er de fra vannnflommen til i dag, avhengig av å ha et hus å bo i. Det er den eneste måten de får utrettet noe på. Da de fremdeles hadde sine kropper, halvt menneske og halvt engler, var ikke dette nødvendig fordi de hadde kropper.

Satan er fallet

Dette fallet oppstod i Satans hjerte, da Gud skapte mennesket i sitt bilde/lignelse, og ble derved en vakrere skapning enn det Satan var, som inntil da var den vakreste og ypperste av alle skapninger:

– Du var perfekt i alt du gjorde inntil det ble funnet synd/urettferdighet hos deg. Din store posisjon ble truet og ditt indre ble fylt med uro, og du syndet.(..) Hjertet ditt ble fylt med stolthet på grunn av din skjønnhet, og det ødelagte din visdom.

(Esek 28, 14-17 The Living Bible).

Hat til mennesket

Det oppstod sjalusi og hat til menneske i Satans hjerte, og hans eneste tanke (til dags dato) har vært å ødelegge det bilde som er vakrere enn ham selv, og som forårsaket at han falt.

Dyrene snakket

Jeg skal ikke gå inn på hva som skjedde i Edens hage i forbindelse med Adam og Evas fall, men bare nevne at ethvert dyr kunne snakke, og at slangen (i tillegg til å kunne snakke) hadde armer og ben som Gud tok i fra den da han sa:

– (..) fordi du gjorde dette (imot mitt skaperverk), så skal du være forbannet (..) på din buk skal du krype, og støv skal du ete alle dine dager (1.mos 3, 14).

Kjempene

De 200 englene som var skapt til evighetsvesener, og som kjente til alle syndens hemmeligheter, lå med menneskenes døtre da disse var svært vakre (mennesket var en vakrere skapning). Englene, som var halvt mennesker og halvt engler, fikk så barn med dem, og disse ble til de veldige kjempene som spredte seg ut over hele jorden, og ble tallrike (1 Mos 6, 4-5).

Dette feier også læren om at vi stammer fra apene, fullstendig vekk, og langt ute i periferien dit den hører hjemme.

Kain og Abel

De falne englene lærte menneskene også syndens grufulle hemmeligheter. Blant annet kom hatets demon inn i Kain, som i sjalusi og hat drepte sin bror Abel.

Vannflommen

Kjempene forårsaket grusomheter uten sidestykke i historien. Det var da Gud bestemte seg for å ødelegge alt liv/kjøtt. Derfor sendte han vannflommen, som til slutt stod fem meter over verdens høyeste fjelltopp, så ingen kunne redde seg fra den (for øvrig også blide på den nytestamentlige vanndåp).

Uten kropp

Som en direkte årsak til at alt kjøtt druknet i flommen, forsvant likevel ikke de falne englenes ånd, bare kroppene      deres druknet.

Disse demonene mistet derfor sin posisjon rent fysisk blant menneskene, men opererer som ånder fra den dagen av. Derfor er de fra vannnflommen til i dag, avhengig av å ha et hus å bo i. Det er den eneste måten de får utrettet noe på. Da de fremdeles hadde sine kropper, halvt menneske og halvt engler, var ikke dette nødvendig fordi de hadde kropper.

Husløse

Uten en bolig farer de husløse omkring i himmelrommet og søker etter alle som åpner sitt hjerte for ondskapens åndehær (Efes 6, 11-15).

Redd for Jesus

Demonenes redsel og raseri over hver den som tror på, og bruker det navnet som de frykter aller mest, nemlig Jesus, til å gjøre de husløse, gjør sitt til at de søker støtte og hjelp fra alle tenkelige hold, fordi de er blitt husløse.

Ånd, sjel & kropp

Dersom mennesket bare bestod av en materie, så som kjøtt, ben og blod (dvs uten en ånd og sjel), da er evangeliet om Jesus fullstendig uten hensikt. Da kan vi si som Paulus sier i brevet til Korinterne:

– La oss ete og drikke, for i morgen dør vi 1 Kor 15, 17.

Samme makter

Vår tro på det evige livet med Kristus, og at det finnes onde ånder er ikke noe middelaldersk oppspinn, men en kamp mot de samme maktene både i middelalderen, og som er en realitet også i dag.

Vår eksistens

Vitenskapens fabling, og fantasifulle tanker om at skapelsen har eksistert i milliarder av år, er et av Satans avledningsmanøver fra det faktum at skapningen kun har eksistert i 6000 år. Man kan ikke bare radere bort Bibelens sannhetsgrunnlag, med påstander som mangler ethvert meningsfylt grunnlag.

Vitenskapelige bevis

Det er vitenskapelig bevist at vann­flommen inntraff på Noahs tid, at Sodoma og Gomorra av arkologer er gravet frem, og at svovel og aske ble funnet i gatene. Videre er det bevist at Israel var 400 år i Egypten, og at Gud skilte det Røde hav, og lot hele Israels menighet vandre gjennom havet i stor triumf, under høye jubelrop og med meget sølv og gull. Det er også bevist at sol og måne stod stille på Josvas tid.

Oppfylte profetier

Bibelens profetier om den mektige Messias, Jesus, Davids Sønn er gått i oppfyllelse. Hans profetiske tale om                Jerusalems ødeleggelse, og Israels spredning over hele verden, gikk i oppfyllelse. De gamle profeters profeti om Israels tilbakevending til sitt kjære hjemland er også en hendelse som er gått i oppfyllelse. Israel er en realitet! Dette og enda mer er en bekreftelse på Bibelens evige og urokkelige sannheter står fast.

Et valg

Det som skjer når demoner/onde ånder drives ut er en Guds påskyndelse til sitt eiendomsfolk – de kristne som er hjertes skjulte jøde (dvs født på ny), om å komme ut i fra de forskjellige fremmede områder og de religiøse områder, og innta løfteslandet. De kristne er blitt satt på et valg, og må ta et standpunkt, enten for eller i mot.

Maktesløshet

Ulike menneskers, og spesielt de religiøses støtte til demonene, kan aldri stoppe den utviklingen som er i gang. Helsevesenet, psykiatrien, psykologene osv, står maktesløse ovenfor dette, fordi Gud står bak og driver sin sak frem i hast:

Hvorfor fnyser hendningene og grunner folkene på det som fåfengt er. Jordens konger steg frem, og høvdingene samlet seg mot Herren og hans salvede (Ap.gj. 4.25)

Gud og mennesker

Man kan ikke, uten å ha den minste kjennskap til Guds eksistens og hans bibelprofetier – som dagelig går i oppfyllelse, samtidig som man håner dette som religiøst vrøvl, ved å henvise til vitenskapens høye intelligens som det eneste avgjørende i denne så alvorlige sak. Nettopp fordi ondskapens åndehær besetter land etter land.

Farlig uvitenhet

Demonene triumferer over de «kristne» åndelige uvitende, der de er paralysert og fanget av fryktens demon. Men Gud har heldigvis ikke gitt oss ånden som frykter noe (de som har den Hellige Ånd):

For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.  (2. Tim 1 .7)

Ingen ettergivelse

Et kompromiss og en hensyntagen til myndighetene med deres lovparagrafer, må i denne sak fullstendig neglisjert. Stå fast i troen inntil Jesus kommer.

 

 

Author Aage Samuelsen

More posts by Aage Samuelsen

Leave a Reply