Skip to main content

Til å nedtegne åpenbaringsordet, brukte Gud omtrent 40 personer. Disse skrev under guddommelig inspirasjon – under Den Hellige Ånds påvirkning og ledelse.

Ikke så og forstå at deres personlighet ble koblet ut. Tvert imot var det personene med deres inviduelle egenart eller preg Gud brukte.

De hellige skrivbenters forstand, tanker, følelser og evner ble tatt i bruk av Guds Ånd.

Ånden inngav dem ikke bare tankene, slik at de stod fritt i valg av ord. Å hevde det er en fornektelse av Guds inspirasjon.

Bare Guds ord kan gi nøyaktig uttrykk for Guds tanker. Derfor har Gud åpenbart seg verbalt. Hvert ord, hver bokstav, hver tøddel (det minste tegn) profetene og apostlene festet til pergamentrullene (Matt 5, 18), var således uttrykk for Guds tanke og hensikt.

Dette er i overensstemmelse med hva Herrens apostel sier i 1. Kor. 2, 13.

13 Og om dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. For det som hører Ånden til, tolker vi med ord som hører Ånden til.
1 Kor. 2, 13

Det er dette vi forstår med verbal inspirasjon. Som enhver vil kunne se, går det ikke an å sette likhetstegn mellom ordinspirasjon og mekanisk diktat.

Noen få ganger hendte det riktignok at ordene ble diktert. Et eks. på det er Åp 19, 9, der det heter Så sier han til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» Og han la til: «Dette er Guds sanne ord.».

For øvrig er Skriftens selvvitnesbyrd meget klart i 2 Pet 1, 21 : 21 For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud. Derfor går vi alltid til Bibelen i full visshet om at den er Guds ord og at hele Skriften er innblåst av Gud (2 Tim. 3, 16-17).

16 Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. 17 Slik skal det menneske som hører Gud til, settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning.
2 Tim. 3, 16-17

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Join the discussion One Comment

Leave a Reply