Skip to main content

Det eksisterer flere uriktige påstander blant både lærde og ulærde om dateringen av Bibelen. Noen påstår at den ble skrevet flere hundre år etter Jesus døde for våre synder. Andre påstår at den har blitt skrevet om så mange ganger at den ikke stemmer med originalen [1. Kan vi stole på Bibeloversettelsene?]. Noen påstår til og med at Matteus ikke ble skrevet av Matteus. Samtlige påstander er feil.

Bibelen er Guds Hellige Ord, gitt ved den Hellige Ånds inspirasjon, troverdig og urokkelig, helt igjennom Guds Ord gitt i menneskelig språk.

Følgende datoer er ikke eksakte, men gode anslag:

Kort Bøker Forfatter Skrevet (e.kr)
Matt Evangeliet etter Matteus Matteus 60
Mark Evangeliet etter Markus Markus 50-60
Luk Evangeliet etter Lukas Lukas 60
Joh Evangeliet etter Johannes Johannes 80-90
Apg Apostlenes gjerninger Lukas 61
Rom Paulus’ brev til romerne Paulus 55
1 Kor Paulus’ første brev til korinterne Paulus 54
2 Kor Paulus’ andre brev til korinterne Paulus 55
Gal Paulus’ brev til galaterne Paulus 49
Ef Paulus’ brev til efeserne Paulus 60
Fil Paulus’ brev til filipperne Paulus 61
Kol Paulus’ brev til kolosserne Paulus 60
1 Tess Paulus’ første brev til tessalonikerne Paulus 50-51
2 Tess Paulus’ andre brev til tessalonikerne Paulus 50-51
1 Tim Paulus’ første brev til Timoteus Paulus 62
2 Tim Paulus’ andre brev til Timoteus Paulus 63
Tit Paulus’ brev til Titus Paulus 62
Filem Paulus’ brev til Filemon Paulus 60
Hebr Brevet til hebreerne Paulus, Barnabas eller Apollos 60
Jak Jakobs brev Jakob, Herrens bror 40-50
1 Pet Peters første brev Peter 63
2 Pet Peters andre brev Peter 63-64
1 Joh Johannes’ første brev Johannes 80-90
2 Joh Johannes’ andre brev Johannes 80-90
3 Joh Johannes’ tredje brev Johannes 80-90
Jud Judas’ brev Judas, Herrens bror 60-70
Åp Johannes’ åpenbaring Johannes 80-90

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply