Skip to main content

For de fleste mennesker er det en tragedie å miste et lem. Det er noe som ingen ønsker. Enkelte blir til og med født uten armer og ben. Hvert menneske har en historie å fortelle. Bak det manglende lemmet, kan det ligge smerte og sorg, men også tapperhet, mot og styrke.

I spørsmålet om helbredelse, så går man ut i fra at Gud aldri har helbredet amputerte. Hvem kan si at Gud aldri har helbredet amputerte i løpet av hele verdenshistorien?

Man kan når som helst erstatte spørsmålet med hvorfor mennesker i det hele tatt mister lemmer eller at noen blir født uten. Når man forstår årsaken, så forstår man også hvorfor det er slik.

Syndefallet

I begynnelsen, før syndefallet med Adam og Eva, så var verden perfekt. Det fantes ingen sykdom eller død. Da mennesket gjorde opprør mot Gud, satte de i gang en hel serie med hendelser som forandret menneskets natur og skapelse. Skapelsen var ikke lenger et paradis. (1. Mos 3, 17-19).

Mennesket var ikke lenger det samme. Lidelse (død, krig, hungersnød, smerte, sorg og sykdommer) er et resultat av syndefallet. I tillegg har Gud har gitt oss fri vilje. Med den kan vi ta et valg. Vi kan ta imot Jesus (Rom 10, 9-10) eller følge resten verden til den evige fortapelse.

Hvis vi ikke hadde hatt frihet til å ta våre egne valg, på både godt og ondt, så ville vi vært som programmerte roboter.

Vi lever i en verden der døden er en del av livet. Ofte når det skjer noe rundt oss, noe vondt eller leit, så blir det en tankevekker. Et varsel på hvor sårbare vi er. Et varsel om å søke Gud.

Vi kristne er heller ikke skånet for død eller smerte. Og når tragedier skjer i livene våres, er det ikke alltid lett å forstå hvorfor. Men vi er en del av Guds plan. Den må vi stole på. Og med Jesus i hjertet, så blir du aldri alene.

Når Jesus kommer tilbake og oppretter sitt rike, så vil Satan være låst i 1000 år for en kort stund. Da kan vi se fram til en verden uten synd, hvor små barn ikke dør o.l.

Vi ser at Satan og hans åndehær har en rolle i verden vi ikke helt forstår. Hvorfor små barn dør er ikke lett og forstå. Hvis vi ser det i et annet perspektiv kan vi ane noe av konturene.

Forurensninger, kunstige stoffer i maten, sykdom, livsstil, gener, miljø, alt er noe som verden har påvirket. Det påvirker også livet.

Noen vil kanskje spørre, hvorfor fjerner ikke Gud bare Djevelen? Vel, tenk hvis Gud skulle fjerne Djevelen, så sier han til Gud: “Hvis du skal fjerne meg, de falne engler og demoner, så må du også fjerne alle menneskene. Jeg har gjort mye galt og grusomt, men det har menneskene også.”

Derfor kan ikke Gud fjerne Djevelen uten at han også fjerner oss. Vi er derimot lovet evig liv, hvis vi tar imot Jesus som får frelser. Mange i denne verden vil gå fortapt, men noen få vil finne veien hjem til Jesus, ofte gjennom tunge prøvelser.

Har Gud noen gang helbredet amputerte?

Ja, i bibelen har vi flere nedskrivninger hvor spedalske har blitt helbredet. Man kan gå ut i fra at mange sikkert hadde mistet både fingre, tær, ører, nese o.l.

I hvert tilfelle ble de spedalske fullstendig helbredet (Mark 1, 40-42; Luk 17, 12-14). I Matt 12, 9-13 leser vi at en mann med vissen hand ble helbredet. Vi kan også lese om helbredelsen av Malchus avkappede øre i Luk 22, 50-51. Jesus reiste selv de døde (Matt 11, 5; Joh 11), som utvilsomt ville være mer vanskelig enn å helbrede amputerte.

Å si at «Jeg har ingen empiriske beviser for at lemmer kan bli fornyet; derfor har det aldri skjedd i løpet av verdenshistorien», er det samme som å si, «Jeg har ingen empiriske beviser for at det har bodd en hare i hagen min, derfor har det i verdenshistorien aldri levd en hare i hagen».

Det er en urimelig konklusjon.

Les også: Hvilke kilder danner grunnlaget for Bibelen slik den er i dag? og Kan det utelukkes at det forekommer feil i Bibelen?

Vil ikke en god Gud vil helbrede amputerte?

Sykdommer, lidelser og smerte er et resultat av at vi lever i en verden som har blitt forbannet på grunn av vår synd (1 Mos 3, 16-19; Rom 8, 20-22). Guds godhet og kjærlighet gjorde at Han sendte sin enbårne Sønn for å frelse oss fra forbannelsen (1 Joh 4, 9-10). Inntil Gud gjør ende på synden som er i verden, så er vi fremdeles utsatt for verdens lidelser, inkludert døden og lemlestelser.

Apostelen Paulus fikk en torn i legemet. Tre ganger bad han Herren om at den måtte bli tatt bort fra ham, men Herren svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Videre sier Paulus: Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg for Kristi skyld ved godt mot når jeg er svak, blir mishandlet, er i nød, forfølgelser og vanskeligheter. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Gjennom denne erfaringen, vokste Paul i ydmykhet og i forståelse over Guds nåde og kraft (2 Kor 12, 7-10).

Gud vet hva som er best for oss. Hva som er best for oss er ikke alltid fysisk helhet.

Er ikke Gud er bundet til å svare «ja» til all bønn som blir utført i tro?

Jesus sa: «sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen. Det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli forherliget gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.» (Joh 14, 12-14).

Noen forsøker å tolke dette som det er et carte blanche fra Jesus, hvor han lover å gjøre alt vi ber om i Hans navn. Men dette er en mistolkning. Når vi ber om noe i Hans navn, så er det etter Hans vilje vi ber. En selvisk bønn, eller en bønn som er motivert av grådighet, kan man ikke be om i Jesu navn.

Les også: Hvorfor får vi ikke alt vi ber om?

Sannheten er at vår nåværende lidelser ikke kan sammenlignes med den herlighet som vil bli åpenbart for oss i fremtiden (Rom 8, 18).

Når en troende mister et lem, så har han Guds lovnad om å få et nytt herlighetslegme i fremtiden. Tro er «sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser.» (Hebr 11, 1).

Jesus sa at det er «bedre for deg å gå halt eller vanfør inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter og kastes i den evige ild.» (Matt 18, 8). Hans ord viser oss lite viktig vår fysiske tilstand er i forhold til hvor vi vil tilbringe evigheten. Å leve på jorden som lemlestet, er uendelig bedre enn å komme til fortapelsen som et helt menneske (for og så lide i all evighet).

Vi ber i tro, men med tro så betyr det også å stole på Gud. Vi stoler på at Han vet best for oss, og «Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.» (Rom 8, 28-29).

Må Guds plan ha menneskets godkjennig?

Skriften er klar på at Gud er rettferdig (Salm 11, 7) og svarer ikke til noen andre (Rom 9, 20-21). Men hvem er du, menneske, som tar til gjenmæle mot Gud? Kan det som er formet, si til ham som formet det: «Hvorfor gjorde du meg slik?» En troende  har tro på Guds godhet, selv i vanskelige tider.

Årsaken til at vi ikke ser at amputerte blir helbredet, er fordi det er en av mange konsekvenser fra syndefallet, i sammen død, forringelse og lidelser.

Syndens opphav er djevelen. Djevelen hadde ingen frister, for han var selve opphavet til alt det vonde. Ren ondskap. Derfor åpnet Gud en dør av nåde for mennesket. Jesus Kristus.

Ronny R. Larsen

Author Ronny R. Larsen

Ronny R. Larsen er fra Kristiansand og ble kristen for noen år siden. Han er gift og har tre barn.

More posts by Ronny R. Larsen

Leave a Reply